Privaatsuspoliitika

  Käesoleva privaatsusteate on koostanud Marketbase OÜ (edaspidi UusKorter) ning käsitleb kliendi (edaspidi Kasutaja) isikuandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist veebilehe uuskorter.ee (edaspidi Portaal) töös. UusKorter töötleb Portaali Kasutajate isikuandmeid vastavalt Euroopa Liidu õigusaktidele ja Eesti Vabariigi seadustele.

  UusKorter kogub ja töötleb isikuandmeid, mille Portaali Kasutajad on edastanud vabatahtlikult. Isikuandmete edastamine UusKorterile ei ole kohustuslik, kuid võib olla vältimatult vajalik Portaali teenuste kasutamiseks.

  1. ISIKUANDMETE KOGUMISE LIIGID JA ISIKUANDMETE TÜÜBID

  • Uudiskirjaga liitumine (e-posti aadress);
  • Uuskorter.ee Ostueksperdi konsultatsioonile registreerimine;
  • Küpsiste andmed (külastaja/Kasutaja tegevuste logi Portaali kasutamisel).
  • Google Analytics, Facebook Pixel.

  2. KOGUTUD ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE JA SÄILITAMINE

  UusKorter töötleb Kasutajate isikuandmeid Portaali teenuste osutamiseks või teenuste osutamise tagamiseks. Kogutud isikuandmete abil teavitatakse Kasutajat tema nõusolekul UusKorter uudistest.

  Kasutajal on õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

  3. ISIKUANDMETE KAITSE

  UusKorter rakendab kõiki ettevaatusabinõusid Kasutaja isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

  4. ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE OSAPOOLTELE

  UusKorteril on õigus Kasutajate isikuandmeid edastada järgnevatele osapooltele:

  • RE Kinnisvara AS-ile Ostueksperdi teenuse osutamiseks;
  • järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides sätestatud alustel;
  • õigusnõustajatele ja audiitoritele, kui see on vajalik nende kohustuste täitmiseks, tingimusel, et nad hoiavad vastavaid andmeid konfidentsiaalsena.

  5. ISIKUANDMETE MUUTMINE JA TÖÖTLEMISE LÕPETAMINE

  Kasutajal on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Kasutajal on õigus igal ajal enda e-posti aadressile tulevate kirjade tellimuse lõpetamist, klikkides uudiskirjade all olevale vastavale lingile.

  Eeltoodud toimingute täideviimiseks esitab Kasutaja vastavasisulise avalduse UusKorter e-posti aadressil info@uuskorter.ee. Vältimaks Kasutaja andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud).

  Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu ning see ei piira isikuandmete käsitlemist võlgnevustega või õigusaktidest tulenevate menetlustega seoses.